Menu
Obec Hazlov
Hazlov
rozšířené vyhledávání

                                             

 

 

 

Odpadové hospodářství

Informace o odpadovém hospodaření obce za rok 2021 (150.84 kB)

Informace o odpadovém hospodaření obce za rok 2022 Typ: PDF dokument, Velikost: 194.68 kB       

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ  OBCE  HAZLOV  ZA  ROK  2023 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup Kvalifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Obec má povinnost sledovat plnění závazného zákonného cíle v oblasti třídění komunálních odpadů. O plnění cíle by měla rovněž informovat své občany.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště. Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

Umístění plastových nádob a kontejnerů v obci a Hazlov a okolí

Plast kontejner 240L

Umístění a počet:

Hazlov - hřbitov 1x, panelák u potoka 2x, panelák 428 2x, za mostem u VB 2x, u starého paneláku 1x, červeňák 2x, u křížku 2x, u Hakena 1x, u hřiště 2x, u školy 2x, u Kirschneka 2x, u Mondeka 2x, na výfuku 2x,

Výhledy – u staré školy 2x,

Skalka u Hazlova – u zastávky 2x,

Lipná – u zastávky 1x

Polná – u zastávky 2x,

Podílná – u zastávky 1x,

Táborská – náměstí 1x

Papír kontejner 240L

Umístění a počet: 

Hazlov - panelák u potoka 2x, panelák 428 2x, za mostem u VB 2x, u starého paneláku 1x, červeňák 2x, u křížku 2x, u Hakena 1x, u hřiště 2x, u školy 2x, u Kirschneka 2x, u Mondeka 2x, na výfuku 2x,

Výhledy – u staré školy 2x,

Skalka u Hazlova – u zastávky 2x,

Lipná – u zastávky 1x

Polná – u zastávky 2x,

Podílná – u zastávky 1x,

Táborská – náměstí 1x

Sklo kontejner 240L

Umístění a počet:

Hazlov - panelák u potoka 1x, panelák 428 1x, za mostem u VB 1x, u starého paneláku 1x, červeňák 1x, u křížku 1x,  u hřiště 1x,  u Kirschneka 1x, u Mondeka 1x, na výfuku 1x,

Výhledy – u staré školy 1x,

Skalka u Hazlova – u zastávky 1x,

Lipná – u zastávky 1x

Polná – u zastávky 1x,

Táborská – náměstí 1x

Kovy

Umístění, počet a objem:

Hazlov -  panelák 428 1x 240L, za mostem u VB 1x120L, u starého paneláku 1x120L, červeňák 1x120L, u křížku 1x120L, u Hakena 1x120L, u hřiště 1x120L, u Kirschneka 1x240L, u Mondeka 1x120L, na výfuku 1x120L,

Výhledy – u staré školy 1x120L,

Skalka u Hazlova – u zastávky 1x120L,

Lipná – u zastávky 1x120L

Polná – u zastávky 1x120L,

Podílná – u zastávky 1x,

Táborská – náměstí 1x120L

Textil

Umístění a počet:

Hazlov – u hřiště 1x, u dolní hospody 2x,

Bio odpad

Umístění:

Hazlov -  technické služby sběrné místo a poté svážen smluvní firmou

Elektro – červená

Umístění a počet:

Hazlov – roh paneláku 428 1x, u dolní hospody 1x,

Velkoobjemový kontejner

Umístění a počet:

Hazlov – technické služby sběrné místo 1x, 

Oleje

Umístění a počet:

Hazlov – technické služby sběrné místo 1x,

Směsný odpad

Umístění a počet:

Hazlov – u kapličky 1x kontejner, hřbitov 2x, starý panelák  garáže 2x, panelák u potoka 3x, panelák za potokem 2x, panelák 428 3x, u starého paneláku 1x,

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to například tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci. Obce jsou základním článkem při nakládání s komunálními odpady. Je třeba monitorovat stav odpadového hospodářství na obecní úrovni, plnění cílů stanovených pro obce, zvyšovat osvětu a poskytovat dostatek informací občanům o odpadovém hospodářství. Za účelem zvýšení odděleného soustředění, třídění, využitelných a recyklovatelných složek komunálních odpadů a zlepšení nakládání s komunálními odpady v obcích je nutné intenzivně a opakovaně občany informovat a vzdělávat o nastavení a výsledcích obecního systému nakládání s komunálními odpady.

Obec je původcem komunálního odpadu od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo obcí k tomuto účelu určenému. Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob a musí určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu. Mezi odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu patří nebezpečné odpady, papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad a jedlé oleje a tuky. Od 1. ledna 2025 také textil.

 

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácnosti, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácnosti. Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Například je to bezobalové nakupování, redukce odpadu, za druhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá i jeho doprava). Samozřejmě je mnoho věcí, kterými můžete být šetrní k přírodě, a které záleží na každém z nás…..

Předcházení vzniku odpadu se rozumí opatření přijatá předtím, než se movitá věc stane odpadem, která omezují nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a zdraví lidí, omezují obsah nebezpečných látek v materiálech a výrobcích nebo omezují množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo jejich částí k původnímu účelu nebo prodloužením životnosti výrobků. Prevence v odpadovém hospodářství by tak měla směřovat jednak ke snižování množství vznikajících odpadů, jednak ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají, nepříznivý dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, stanovuje následující cíle pro komunální odpady:

  1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  5. Energeticky využívat v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

Chránit naši přírodu není volbou, je to naše společenská povinnost a zodpovědnost. Země nám byla svěřena do péče a jinou nemáme. Například Ministerstvo životního prostředí pracuje každý den na tom, abychom ji v dobrém stavu dokázali předat budoucím generacím.

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

260,9654t směsného komunálního odpadu,

31,7082t papírového odpadu a lepenky,

31,012t plastového odpadu,

48,0862t kovového odpadu,

10,6386t odpadu ze skla,

2,961t oděvů,

Při mobilním sběru bylo odevzdáno 65,31t objemného odpadu, 1,51t pneumatik, 3,7t cihel. Dále obec vyprodukovala 123,9709t biologicky rozložitelného odpadu.

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 666 694,- Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 739 435,- Kč.

Ostatní náklady spojené s provozováním sběrného dvora vyšly na 578 491,- Kč.

Příjmy obce v oblasti odpadového hospodaření činily  1 049 052,- Kč,

na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 322 336,50 Kč

 

V Hazlově           20.3. 2024

                                                                                              Lenka Dvořáková v.r.

                                                                                                    starostka obce            

Úřad obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Ocenění

Vesnice roku 2019

Vesnice roku 2016
Zlatá stuha - vesnice Karlovarského kraje roku 2019