Menu
Obec Hazlov
Hazlov
rozšířené vyhledávání

Hazlovské centrum sportu a volného času - Tělocvična

 • Název projektu: Hazlovské centrum sportu a volného času
 • Registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/70.01085 
 • Realizátor: Obec Hazlov
 • Finanční zdroj: Regionální operační program NUTS Severozápad
 • Celkové náklady projektu: 19 517 605,- Kč
 • Dotace z rozpočtu RR SZ (ze strukturálního fondu ERDF): 14 652 226,19 Kč
 • Termín realizace projektu: 1. 05. 2014 – 18. 12. 2015
 • Partneři projektu: Město Hranice, Obec Krásná, Sdružení Ašsko

Základní charakteristika a cíle projektu

Obsahem projektu je vybudování Hazlovského centra sportu a volného času, jakožto centra pro realizaci komunitního a kulturního života v obci. Jedná se o víceúčelovou stavbu, ve které se budou odehrávat kulturní, společenské a sportovní akce. Zároveň centrum poslouží jako volnočasové zařízení pro místní obyvatele a pro potřeby výuky tělesné výchovy základní a mateřské školy.

Realizací projektu chce obec Hazlov nabídnout svým obyvatelům a návštěvníkům moderní zázemí pro kulturní a komunitní život a trávení volného času na úrovni 21. století,

Cílem projektu je:

 • zkvalitnění podmínek pro komunitní život v obci a trávení volného času místním občanům a návštěvníkům,
 • zkvalitnění zázemí pro zájmová sdružení a sportovní oddíly v obci,
 • zkvalitnění zázemí pro žáky školy a školky,
 • zlepšení fyzického vzhledu obce Hazlov.

Prostřednictvím vybudování Hazlovského centra budou tyto cíle projektu naplněny.


Ceník

užívání tělocvičny je zdarma.

V případě ZŠ a MŠ Hazlov se jedná o výpůjčku také zdarma.

HAZLOVSKÉ CENTRUM SPORTU A VOLNÉHO ČASU

Provozní řád


Obec Hazlov,

IČ: 00 253 952

se sídlem Hazlov 31, HAZLOV, PSČ 351 32

(dále jen „vlastník“)

jako vlastník objektu - a movitého majetku v něm umístěného, vydává v zájmu zabezpečení řádné správy a ochrany majetku i podmínek pro provádění sportovní činnosti v tomto zařízení následující provozní řád.

I.

Základní ustanovení

 1. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele zařízení a jeho příslušenství, a to včetně návštěvníků a diváků. Provozní řád tvoří nedílnou součást všech nájemních smluv uzavíraných s jednotlivými uživateli objektu.

 2. Pokud užívá zařízení právnická osoba, za dodržování provozního řádu zodpovídá vždy statutární zástupce uživatele, který je povinen učinit příslušná interní opatření k jeho dodržování ve své organizaci.

 3. Užívá-li zařízení skupina fyzických osob, zodpovídá za dodržování provozního řádu osoba uvedená v nájemní smlouvě jako vedoucí skupiny.

 4. Návštěvníci a diváci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu konkludentně – vstupem do objektu Hazlovského centra sportu a volného času.

  II.

  Prevence škod

 5. Každý je povinen si počínat tak aby nedocházelo ke škodám na majetku a na zdraví.

 6. Každý je povinen předcházet vzniku škod.

  III.

  Vstup do objektu

 7. Vstup do objektu je povolen pouze oprávněným osobám, členům právnických osob a sdružení, které mají uzavřenu platnou nájemní smlouvu s Obcí Hazlov, IČ: 00253952, Hazlov 31, 351 32 a žákům ZŠ a MŠ Hazlov výhradně s pedagogickým dozorem, a to jen v době dle rozvrhu sestaveného dle bodu III/2 provozního řádu. Se souhlasem těchto organizací mohou do objektu vstupovat i účastníci jimi pořádaných akcí v zařízení; za tyto osoby a jejich jednání pak nese odpovědnost taková organizace jako za své členy.

 8. Cena jednorázového nájemného za užívání tělocvičny je stanovena na 300,-Kč/1hodinu. V případě ZŠ a MŠ Hazlov se jedná o výpůjčku zdarma. V případě organizací podporovaných z rozpočtu obce a organizovaných skupin občanů obce Hazlov, kteří užívají tělocvičnu pravidelně dle týdenního rozvrhu, se také jedná o užívání zdarma

 9. K maximálnímu a hospodárnému využití objektu v průběhu celého dne je zpracován vlastníkem objektu pro každý školní rok přesný týdenní rozvrh (příloha č. 1), který je pro všechny uživatele závazný.

  IV.

  Čistota a pořádek v objektu

 10. V objektu je vlastníkem zajištěn pravidelný úklid.

 11. Je povinností každého uživatele objektu v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách objektu i okolí.

 12. Do sálu tělocvičny je zakázáno vnášet nápoje a potraviny, kromě čisté vody.

 13. Vstup do sálu tělocvičny je povolen zásadně po přezutí. Zakazuje se používat sportovní obuv opatřenou kolíky nebo černou gumovou podrážkou.

 14. Za správné přezutí všech účastníků cvičení odpovídají cvičitelé nebo příslušný pedagog.

 15. V průběhu cvičení musejí být vchodové dveře uzamčeny, aby nebyl možný nekontrolovatelný vstup do objektu.

 16. Každý je k zajištění pořádku povinen uposlechnout příkazu vedení Obce Hazlov, nebo vedení ZŠ a MŠ Hazlov, nebo jimi pověřené osoby a podat mu vysvětlení o způsobené škodě.

  V.

Provoz tělocvičny

 1. Veškeré přesuny nářadí se provádějí pouze podle pokynů cvičitele, trenéra nebo pedagoga.

 2. Druh používaného nářadí určují cvičitelé, trenéři nebo pedagogové, kteří rovněž vydávají drobné cvičební nářadí (míče, švihadla apod.). Toto drobné náčiní musí být čisté, aby nedocházelo ke znečištění tělocvičny. K ukládání drobného cvičebního nářadí slouží prostory nářaďovny.

 3. Osvětlení tělocvičny ovládají pouze cvičitelé nebo pedagogové, kteří rovněž určují potřebnou intenzitu osvětlení. Před odchodem musí být všechna světla (včetně svítidel v příslušenství) zhasnuta.

 4. Otevírání oken k větrání provádějí pouze cvičitelé. Ti rovněž před odchodem z objektu zkontrolují, zda jsou všechna okna uzavřena, a to včetně oken v příslušenství.

 5. Jakékoliv škody na zařízení tělocvičny jsou cvičitelé, trenéři a pedagogové povinni zapsat do Provozního deníku (čl. VI. Provozního řádu).

 6. Regulaci topení v tělocvičně provádí výhradně správce tělocvičny (školník).

  VI.

  Provozní deník tělocvičny

 7. Provozní deník tělocvičny slouží k evidenci uživatelů tělocvičny.

 8. Každý uživatel prostřednictvím vedoucího skupiny je povinen zapsat do deníku datum a čas užívání tělocvičny (příchod a odchod).

 9. Provozní deník tělocvičny slouží k zaznamenávání závad na vybavení za účelem odhalení viníka.

 10. Správce tělocvičny (školník) na základě Provozního deníku odstraňuje vzniklé závady a hlásí vedení Obce Hazlov jejich viníky.

 11. Každý uživatel prostřednictvím vedoucího skupiny je povinen zapsat do deníku datum a závady v tělocvičně. Zaznamenávají se veškeré závady na zařízení tělocvičny včetně soc. zázemí a nářadí. Nezapsání předepsaných skutečností do provozního deníku je důvodem k okamžitému odstoupení vlastníka od nájemní smlouvy.

 12. Každý uživatel zodpovídá v plném rozsahu za závady, které po něm budou zjištěny jiným uživatelem a nebudou zapsány v Provozním deníku, a je povinen jejich odstranění uhradit do tří dnů od výzvy vlastníka.

  VII.

  Požárně bezpečnostní opatření

 13. Vzhledem k existenci pouze jedné únikové cesty z 2. NP, je povoleno shromažďování osob na tribuně pouze do maximálního počtu 60 osob.

 14. Zakazuje se kouření v celém objektu.

 15. Zakazuje se používat plochu tělocvičny pro skladování jakéhokoliv zařízení nebo materiálu nesouvisejícím s provozem tělocvičny

  VIII.

  Prevence proti úrazům

 16. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných osob.

 17. Vlastník objektu neodpovídá za úrazy způsobené v tělocvičně a za důsledky porušování pravidel bezpečnosti.

 18. Všichni cvičitelé, trenéři a pedagogický dozor musí být řádně vyškolení o zásadách první pomoci, kterou jsou v případě potřeby povinni poskytnout. K ošetření zranění slouží zdravotní skříňka, která je cvičitelům a pedagogickému dozoru přístupná. Použití zdravotní skříňky musí odpovědná osoba poznamenat v provozním deníku.

 19. K závažnému zranění je nutno přivolat lékaře.

  IX.

  Odpovědnost za škodu

 20. Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).

 21. Nebyla-li povinnost odčinit jinému i nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu.

 22. Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem.  

 23. Za škodu na věcech vnesených a odložených uživateli odpovídá nájemce -provozovatel či pořadatel sportovní či kulturní akce. Pokud soud určí, že za škodu na věcech vnesených či odložených odpovídá vlastník objektu, zavazuje se nájemce uhradit vlastníku částku odpovídající takové náhradě škody, a to do tří dnů od právní moci rozsudku, ukládajícího vlastníku takové plnění.

 24. V ostatním se řídí náhrada majetkové i nemajetkové újmy ustanovením hlavy III. NOZ č. 89/2012 Sb. zejména § 2894 a následujících.

  X.

  Sankce za nesplnění povinnosti

 25. Pokud nájemce či uživatel nesplní některou svou povinnost podle čl. IV., V., VI a VII. tohoto provozního řádu, je za každé jednotlivé porušení povinnosti povinen zaplatit vlastníku smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (pět set korun českých), a to do tří dnů ode dne porušení povinnosti. Ustanovení čl. VI. odst. 3 tím není dotčeno.

 26. V případě opakovaného porušení povinností nájemcem či uživatelem je vlastník oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.

  XI.

  Závěrečná ustanovení

 27. Všichni vedoucí oddílů a odborů TJ, sportovních družstev a učitelé školy jsou povinni seznámit cvičence s provozním řádem a vyžadovat od nich jeho dodržování.

 28. Základní škola a mateřská škola Hazlov může využívat prostorů tělocvičny od září do června pro vyučování tělesné výchovy v ZŠ Hazlov a pro zájmovou činnost, kterou základní škola zajišťuje pod záštitou Domu dětí a mládeže a školního klubu Františkovy Lázně. Ředitelství ZŠ je povinno předložit platný rozvrh hodin školní tělesné výchovy a zájmové činnosti vlastníkovi tělocvičny na začátku školního roku.

 29. Obec Hazlov a ZŠ a Mš Hazlov a jimi pověřené osoby budou provádět namátkovou kontrolu dodržování provozního řádu. Při zjištění přestupku bude vedoucí předvolán vedením obce k pohovoru, eventuálně postihu.

 30. V ostatním se práva a povinnosti uživatelů řídí právním řádem České republiky.

 31. Tento provozní řád musí být vyvěšen viditelně při vstupu do tělocvičny.

 32. Tento provozní řád vstupuje v účinnost dne 1. 3. 2016

 33. Schváleno zastupitelstvem Obce Hazlov dne 25. 2. 2016 usnesením č. 22/12/2016

   

  Lenka Dvořáková                                                  Ing. Hana Martínková

  starostka obce                                                          ředitelka školy

Obec Hazlov

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Hlášení závad

Hlášení závad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Ocenění

Vesnice roku 2019

Vesnice roku 2016
Zlatá stuha - vesnice Karlovarského kraje roku 2019