Menu
Obec Hazlov
Hazlov
rozšířené vyhledávání

Obec Hazlov

Podání oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatele (Whistleblowing)

Oznamování porušení je nástroj pro prevenci a odhalování protiprávního jednání. Za účelem zvýšení ochrany oznamovatelů a efektivnějšího postihu protiprávních jednání byla dne 23. října 2019 schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Směrnice byla do českého právního řádu transponována zákonem č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů s účinností k 1. 8. 2023.

Kdo může oznamovat?

Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti s níž oznámení podává.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí:

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 2. služba,
 3. samostatná výdělečná činnost,
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 7. správa svěřenského fondu,
 8. dobrovolnická činnost,
 9. odborná praxe, stáž, nebo
 10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Jaká oznámení jsou možná v souladu se Směrnicí oznámit?

Oznamovaná porušení musí být protiprávní a týkat se aktů EU uvedených v příloze „Směrnice EU“, která se týkají těchto oblastí:

 1. finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob,
 2. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 3. ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 4. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 5. ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 6. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 7. zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 8. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 9. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 10. porušení ohrožující finanční zájmy Evropské unie dle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
 11. porušení týkající se fungování vnitřního trhu dle článku 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Jakým způsobem oznámení učinit?

Komunikačními kanály, které musí zajistit ochranu oznamovatele i nahlášené osoby či osob a jejich osobních údajů, zároveň i důvěrnost poskytnutých informací.

 1. emailem na adrese:
  oznam@msp.justice.cz nebo podatelna@ochrance.cz
 2. písemně s doručením na adresu:
  Whistleblowing
  Obecní úřad Hazlov
  Hazlov 310
  351 32 Hazlov
 3. 731 655 377
 4. Na adrese obecního úřadu v Hazlově

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. Příslušnou osobou byla ustanovena:

 • Jméno příjmení, telefon, email [●]

Jak je osoba oznamovatele ochráněna?

Přístup k oznámením má pouze příslušná osoba – tedy osoba pověřená přijímáním a vyřizováním oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Ve vztahu k oznámením podávaným u Ministerstva spravedlnosti (tedy prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému) je do ohlašovacích systémů přístup umožněn pouze speciálně pověřeným zaměstnancům (obdoba příslušných osob). Zákon o ochraně oznamovatelů zakazuje příslušným osobám i pověřeným zaměstnancům komukoliv poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Totožnost oznamovatele ani jiné osoby chráněné před odvetnými opatřeními (např. osoby, která oznamovateli s oznámením pomáhala) nelze bez jejich písemného souhlasu prozradit nikomu dalšímu. Výjimku představuje pouze situace, kdy jsou příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec ze zákona povinni tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit identitu oznamovatele nebo jiných chráněných osob (a tím zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení).

Jak bude s oznámením naloženo?

V závislosti na obsahu oznámení jsou přijímány příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení je informován oznamovatele (pokud je znám). Organizace (pověřená osoba pro whistleblowing) má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení. Oznámení je potřeba uchovávat jen po dobu, která je nezbytná k naplnění účelů Směrnice, tedy zejména k ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními a pro případ dalšího šetření příslušnými orgány veřejné moci. Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Ocenění

Vesnice roku 2019

Vesnice roku 2016
Zlatá stuha - vesnice Karlovarského kraje roku 2019